I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Název spolku: DRAGON SPIRIT – Škola Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu z. s. (plný název), Škola DRAGON SPIRIT (zkrácený název).
 2. Sídlo spolku: Vranovská 1033/93, Brno-sever, 614 00, Česká republika.

II. POSTAVENÍ A PRÁVNÍ POMĚRY

 1. Spolek je samosprávná dobrovolná nepolitická organizace, sdružující občany ČR provozujících tělovýchovu a sport se zaměřením na bojová umění, převážně styl Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu (dále jen „Styl“), ale také další bojová umění, sporty a systémy. Tato Škola se dělí na pobočky, které jsou nazývány „oddíly“.
 2. Spolek je právnickou osobou, její právní poměry se řídí občanským zákoníkem, zákonem o sdružování občanů a dalšími obecně závaznými předpisy souvisejícími s těmito stanovami.
 3. Spolek působí na celém území České republiky.

III. POSLÁNÍ A CÍLE

Škola Dragon Spirit je nezávislou dobrovolnou organizací, jejíž cíle a poslání jsou:

 1. organizování volného času zejména členů spolku, a to formou tréninků bojového umění, sportovní činností a pořádání sportovních soutěží, turnajů a jiných společenských akcí;
 2. vytváření optimálních sportovních podmínek pro členy spolku;
 3. údržba a provoz zejména tělovýchovných zařízení;
 4. v rámci realizace cílů spolku spolupracovat s orgány státní správy, s orgány profesní a územní samosprávy, a rovněž s fyzickými a právnickými osobami;
 5. ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů souvisejících s činností Školy;
 6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví atd.

IV. ČLENSTVÍ

 1. Členství je dobrovolné.
 2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, popř. oddíl (klub).
 3. Podmínky přijetí fyzické osoby za člena spolku určuje Mistr školy a Vedoucí oddílů.
 4. Podmínky vzniku členství fyzické osoby ve spolku:
  • souhlas s těmito stanovami a cíli spolku;
  • zaplacení členského příspěvku;
  • podání písemné přihlášky a jejím schválením Vedoucím příslušného oddílu (za nezletilé osoby podepisuje přihlášku jeho zákonný zástupce);
  • členem nemůže být fyzická osoba, která je/byla odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu. Zletilé osoby mohou být během trvání členství požádány o předložení výpisu z Trestního rejstříku. Jestliže dojde k pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin během členství, je fyzická osoba povinna tuto skutečnost oznámit Mistru školy a příslušnému Vedoucímu oddílu, kteří dle povahy trestného činu přijmou opatření v souladu se zájmy Školy.
 5. Podmínky pro přijetí oddílu do struktury školy:
  • jsou výsledkem oboustranné dohody mezi Školou a novým oddílem. Přijetí oddílu musí schválit Valná hromada;
  • Jednotliví členové (fyzické osoby) z nově přijatého oddílu musí splňovat podmínky dle čl. III, bodu 4 těchto Stanov;
 6. Výši členských příspěvků stanoví Mistr školy a Vedoucí oddílů.
 7. Každý oddíl a člen spolku je povinen prezentovat skutečnost, že je součástí Školy.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Základní práva členů spolku jsou:
  • účastnit se sportovního a společenského života v rámci Školy a svého oddílu dle svých zájmů, schopností a možností;
  • uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech spolku;
  • účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování;
  • volit a být volen od 18ti let věku do všech volených orgánů spolku.
 2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
  • dodržovat Stanovy spolku a vnitřní předpisy, které jsou stanoveny Mistrem školy a Vedoucími oddílů;
  • plnit rozhodnutí a usnesení orgánů spolku;
  • šetřit a chránit majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti;
  • usilovat o dobré jméno Školy;
  • řádně a včas platit příslušné příspěvky a poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl;
  • Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
 3. Řádné členství zaniká:
  • ukončením členství na vlastní žádost;
  • vyloučením pro neplnění základních povinností nebo pro závažné provinění neslučitelném s členstvím;
  • pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin;
  • úmrtím člena;
  • zánikem spolku (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

VI. ORGÁNY SPOLKU A JEJICH HIERARCHIE

 1. Mistr školy – Mistr školy je statutárním a nejvyšším orgánem Školy. Jde o služebně nejstaršího člena Školy s mistrovským technickým stupněm ve stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu, který je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
  • má právo rozhodovat v záležitostech celé Školy a všech oddílů;
  • má právo rozhodovat v záležitostech Stylu v celé Škole a ve všech oddílech. V případě, že oddíl praktikuje jiný styl bojového umění/sportu/systému, pak Mistr školy deleguje tuto pravomoc na člena s nejvyšším dosaženým technickým stupněm v tomto jiném bojovém umění/sportu/systému;
  • disponuje podpisovým právem za Školu a všechny oddíly;
  • zajišťuje a dohlíží na administrativní činnost v rámci Školy;
  • svolává Valnou hromadu;
  • zaštiťuje, zajišťuje a dohlíží na činnost školy ve věcech praktikovaného stylu bojového umění, dbá na čistotu stylu, kvalitu, jeho dodržování a rozvoj. V případě, že oddíl praktikuje jiný styl bojového umění/sportu/systému, pak Mistr Školy deleguje tuto povinnost na člena s nejvyšším dosaženým technickým stupněm v tomto jiném bojovém umění/sportu/systému;
  • na návrh Vedoucích oddílu nebo dle vlastního rozhodnutí organizuje zkoušky na technické stupně ve Stylu a rozhoduje o členech zkušební komise;
  • má povinnost řídit se závěry Valné hromady.

  Funkci Mistra školy vykonává jedna osoba. V případě uvolnění pozice Mistra školy tato funkce přechází na Vedoucího oddílu, který je držitelem mistrovského technického stupně ve Stylu a je služebně dalším nejstarším členem Školy, popř. následující v hierarchii Školy dle délky členství.

  V případě jediného kandidáta na pozici Mistra školy musí být kandidát pouze POTVRZEN hlasováním Valné hromady. Pokud Valná hromada nepotvrdí služebně nejstaršího člena Školy jako Mistra školy, a to ze zásadních důvodů (neplnění podmínek nebo porušení stanov, trestní stíhání za úmyslný trestný čin aj.), jsou navrženi další kandidáti, kteří splňují požadavky na funkci Mistra školy dle těchto stanov.

  Pokud kritéria splňuje více kandidátů, pak je nový Mistr školy VOLEN Valnou hromadou ve dvoukolové volbě. Z prvního kola vzejdou dva nejúspěšnější kandidáti a ve druhém kole musí ke svému zvolení kandidát získat nadpoloviční počet hlasů.

  Valná hromada k volbě Mistra školy se musí konat nejpozději do 30ti dnů od uvolnění této funkce a svolává ji končící Mistr školy, popř. nejstarší z Vedoucích oddílů. Do doby, než proběhne schůze Valné hromady s potvrzením/volbou nového Mistra školy, plní funkci Mistra školy věkově nejstarší z Vedoucích oddílů, který je zároveň držitelem mistrovského nebo instruktorského technického stupně ve Stylu.

 2. Vedoucí oddílu – Vedoucí oddílu jsou členové spolku, kteří jsou pověření vedením pobočky (oddílu) školy. Vedoucí oddílů JMENUJE Mistr školy. Jde o člena spolku s instruktorským nebo mistrovským technickým stupněm v praktikovaném stylu bojového umění/sportu/systému, je plnoletý a je plně způsobilý k právním úkonům. Počet Vedoucích oddílů odpovídá počtu oddílů zařazených do struktury Školy.
  • vedou svěřené oddíly v trenérské i správní oblasti;
  • odpovídají za kvalitu výcviku ve svěřeném oddílu;
  • zajišťují a odpovídají za administrativní činnost spojenou s chodem svěřeného oddílu;
  • mají právo se podílet na rozhodování v záležitostech svého oddílu;
  • jsou poradním orgánem pro Mistra školy;
  • disponují podpisovým právem ve věcech svěřeného oddílu;
  • mají povinnost řídit se závěry Valné hromady.
 3. Instruktor oddílu – Instruktoři oddílu jsou členové spolku, kteří jsou držiteli instruktorského nebo mistrovského stupně v praktikovaném stylu bojového umění/sportu/systému, jsou JMENOVÁNI Mistrem školy, a to na základě doporučení Vedoucího oddílu.
  • se podílejí na výcviku členů spolku;
  • zastupují Vedoucího oddílu v případě jeho nepřítomnosti nebo jiné indispozice;
  • jsou poradním orgánem pro Vedoucího oddílu a Mistra školy.
 4. Valná hromada – Valná hromada je tvořena všemi plnoletými členy Školy, kteří jsou způsobilí k právním úkonům. Rozhodnutí Valné hromady slouží jako podklad pro rozhodování a jednání Mistra školy, popř. Vedoucích oddílů.
  • Valná hromada se svolává nejméně 15 dnů před jejím konáním, a to elektronickou pozvánkou na poskytnutou e-mailovou adresu každého člena Školy a zveřejněním pozvánky na webových stránkách Školy. V pozvánce musí být uveden program, místo a čas konání.
  • Valnou hromadu standardně svolává Mistr školy.
  • Valná hromada je svolávána:
   • minimálně jednou ročně;
   • v případě nutnosti závažných rozhodnutí častěji;
   • v případě, kdy Mistr školy, ať už sám nebo s pomocí Vedoucích oddílů, nedosáhne dohody nebo platného rozhodnutí v záležitostech celé Školy nebo oddílů;
   • Z podnětu minimálně 30 % plnoletých členů Školy. Není-li svolána schůze Valné hromady Mistrem Školy do 30ti dnů od podání podnětu k jejímu konání, pak ji svolá věkově nejstarší člen Školy, který k jejímu svolání dal podnět, a to bezodkladně.
  • Pokud není řečeno jinak, pak k platnému rozhodnutí je nutná shoda nadpoloviční většiny přítomných členů na Valné hromadě.
  • Valná hromada je jediný orgán ve struktuře Školy, která může měnit stanovy spolku. Ke schválení změny stanov je nutná 70 % většina přítomných členů.

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména příspěvky členů spolku, příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, příjmy z vlastní hospodářské činnosti a příspěvky a dotace od sportovních svazů, příspěvky fyzických a právnických osob, státní příspěvky a dotace.
 2. Majetek získaný výše uvedeným způsobem je ve vlastnictví Školy. O majetku spolku, zejména hospodaření s ním a jeho užití, rozhoduje Mistr školy a Vedoucí oddílů.
 3. Každý oddíl má zřízený vlastní bankovní účet, jehož správa je plně a pouze v kompetenci každého příslušného Vedoucího oddílu, za účelem řádného vedení účetnictví.
 4. Vedoucí oddílů jsou povinni vést řádně evidenci svěřeného majetku.
 5. Vedoucí oddílů jsou povinni vést řádně Účetní deník v papírové a elektronické podobě.

VIII. INVENTARIZACE

 1. Řádná inventura majetku se provádí jednou za 12 měsíců.
 2. Inventarizační komise je nejméně tříčlenná. Skládá se z předsedy komise, který je Mistrem školy a dalších dvou členů spolku.
 3. O provedené inventuře se provede zápis.

IX. ZÁNIK SPOLKU

 1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
 2. Spolek se ruší:
  • Dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady.
  • Sloučením s jinou organizací
  • Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.
 3. V případě zrušení spolku Valná hromada jmenuje likvidační komisi, která bude mít za úkol vyrovnání finančních pohledávek spolku a majetkovou likvidaci.

X. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 2. Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi v Brně dne 3. listopadu 2020.